Investeringsregeling Kastelen, Buitenplaatsen & Landgoederen

Doel

De Provincie Gelderland bracht eind 2021 de Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) uit. Deze visie schetst de kansen van de Gelderse KBL voor hun toekomstige toeristische marktpositionering. Het door SKBL geschreven bijbehorende verhalenboek ‘Macht en pracht in de Gelderse streken’ zet de historische positie van dit erfgoed op een rij. De visie biedt een actie- en investeringsprogramma met vier taakvelden, waarvan productontwikkeling er een is. Voorliggende investeringsregeling zet de mogelijkheden uiteen voor de verstrekking van financiële bijdragen aan ondernemersinitiatieven. Die initiatieven moeten het doel hebben nieuwe producten te ontwikkelen om daarmee het toeristisch aanbod van de Gelderse KBL en hun marktpositie te versterken.

Afbakening

De investeringsbijdragen worden toegekend aan Kastelen, historische buitenplaatsen of landgoederen op de Veluwe en in de regio Arnhem Nijmegen dan wel aan een intermediair die namens deze partijen handelt.

Vul het aanvraagformulier in!

Klik hier

Voorwaarden

Inhoudelijk

 • Het initiatief heeft plaats op of rond een (of meer) kastelen, buitenplaatsen of landgoederen op de Veluwe of in de regio Arnhem Nijmegen;
 • Het projectplan geeft invulling aan een van de gesignaleerde kansen, genoemd in de Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Het door SKBL uitgebrachte verhalenboek ‘Macht en pracht in de Gelderse streken’ dient erbij ter inspiratie;
 • Het project heeft het kenmerk productontwikkeling en is bedoeld voor de versterking van het lokale product;
 • Het project kent een duidelijke belevingscomponent;
 • Er is een projectplan met een sluitende begroting plus een tijdsplanning;

Partnerpakket
Gunning van een investeringsbijdrage geschiedt alleen aan die kastelen, buitenplaatsen of landgoederen die een partnerpakket afnemen. Klik hier voor meer informatie over deze pakketten.

Financieel

 • De investeringsbijdrage is maximaal 50% van de totale projectkosten;
 • Het toegekende investeringsbudget bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 10.000;
 • Initiatiefnemers investeren ten minste 50% mee en dragen risico.

Organisatorisch
De penvoerder van de aanvraag is een kasteel, historische buitenplaats of landgoed op de Veluwe of in de regio Arnhem Nijmegen dan wel een intermediair die namens deze partijen handelt.

Rapportage
De financiële eindrapportage, inclusief opgave ureninzet en het inhoudelijke verantwoordingsverslag zijn uiterlijk 8 maanden na toekenning van de investeringsbijdrage opgeleverd.

Hoogte investeringsbijdrage

 • De hoogte van de toe te kennen eenmalige bijdrage is afhankelijk van de eigen bijdrage in het project.
 • Het project gaat uit van gunning van investeringsbedragen tussen € 1.500 en € 10.000 per project.
 • De aanvrager investeert zelf, eventueel samen met zijn projectpartners, minimaal 50% van de totale projectkosten.
 • Deze eigen bijdrage mag voor maximaal de helft bestaan uit de inzet van eigen (vrijwilligers)uren tegen € 35 per uur
 • De inzet van eigen (vrijwilligers)uren dient geregistreerd te worden middels formulier ‘Urenregistratie gunningsregeling investeringsaanvraag’.
 • Van de toe te kennen investeringsbijdrage mag maximaal de helft worden besteed aan kosten voor personele inzet.

Criteria

Projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Op welke kansen uit de Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen gaat het projectvoorstel in?
 • In hoeverre zijn verhaallijnen uit het SKBL-verhalenboek ‘Macht en pracht in de Gelderse streken’ in het voorstel verwerkt?
 • Hoe is het aspect ‘beleving’ in het voorstel opgenomen?
 • Is er sprake van samenwerking met meerdere lokale partijen?

Procedure

 • Kastelen, historische buitenplaatsen of landgoederen op de Veluwe en in de regio Arnhem Nijmegen, dan wel een intermediair die namens deze partijen handelt, kunnen een projectvoorstel indienen;
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen dan wel een hiertoe gedelegeerde partij toetst de aanvraag op haalbaarheid en relevantie voor het project;
 • De in stap 2 geselecteerde voorstellen worden voorgelegd aan het gezamenlijk overleg van Gelderse RBT’s;
 • Dit overleg besluit aan de hand van de opgestelde criteria welke projectvoorstellen een bijdrage wordt verleend;
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen stuurt de projectaanvrager wiens voorstel positief wordt beoordeeld een schriftelijk bericht van de toekenning. De toekenning vermeldt de hoogte van het toegekende bedrag;
 • Aanvrager voert het project uit;
 • Na afronding van het project vult projectuitvoerder het ‘Verantwoordingsformulier gunning investeringsbijdrage’ in en stuurt deze inclusief kopieën van facturen aan Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Uiterste inzenddatum is 31 december 2024;
 • Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zorgt voor de uitbetaling van de gelden.
Verplichtingen ontvanger investeringsbijdrage

De ontvanger van de investeringsbijdrage is verplicht bij online en offline uitingen over het project en bij de uitvoering van de activiteit melding te maken van de verleende ondersteuning.

Weigeringsronden
 • De bijdrage wordt niet toegekend als het project niet binnen de ‘Visie Gelderse verhaallijn kastelen buitenplaatsen landgoederen’ past;
 • De bijdrage voor een project wordt geweigerd als het te verlenen bedrag minder is dan € 1.500;
 • De bijdrage wordt geweigerd indien het project niet voldoet aan de gunningscriteria;
 • Er wordt geen bijdrage meer toegekend als het voor dit doel beschikbare budget op is.

Volg ons

Via LinkedIn