Aanvullende projecten en campagnes 2021

In de collectieve samenwerking met 32 gemeenten, 600 partners en tal van andere betrokken partijen, initiëren en coördineren wij diverse projecten en campagnes. Dit zijn opdrachten vanuit een specifiek thema in een regio of vanuit een (regio overschrijdende) verhaallijn. Maar ook projecten die wij zelf initiëren of die geïnitieerd worden vanuit onze adviesrol in de ontwikkeling en promotie van onze regio’s. Soms betreffen projecten de gehele provincie Gelderland, soms bestrijken ze zelfs ook Overijssel en of een deel van aangrenzend Duitsland. Er zijn projecten voor de regio Arnhem, het Rijk van Nijmegen en de Veluwe totaal, soms ook afzonderlijk. Een en ander afhankelijk van de aard en inhoud en de financieringswijze.

Meer lezen? Klik hieronder het gewenste project aan.

Gelderse streken - Gelderland levert je mooie streken…

Jaarlijks maakt de provincie Gelderland het mogelijk dat we een promotiecampagne uitvoeren voor onze streken onder de noemer Gelderse Streken. Doel is vooral het creëren van awareness onder de doelgroepen waarop wij ons richten. Ook hiervoor gold dat corona wederom een beperkende factor was.  Door flexibel te zijn in de planning én met de nodige durf om campagnes toch door te laten gaan, zijn we er in geslaagd om al de voorgenomen promotie-activiteiten voor onze regio’s uit te voeren. Door extra middelen die de provincie ter beschikking heeft gesteld, te koppelen aan de campagnes en door dit te combineren met onze ‘eigen’ themacampagnes, hebben we een heel groot bereik weten te creëren met de campagnes voor de verschillende streken in  ons werkgebied.

Dankzij de subsidie van de Provincie Gelderland konden we, aanvullend op bovenstaande, activiteiten uitvoeren om onze regio’s sterker toeristisch te profileren. De activiteiten in dit project betreffen de inzet van travel trade- en MICE-marktbewerking en de doorontwikkeling van ons online kennisplatform: het uitbrengen van de ambassadeurspas, plus de organisatie van de jaarlijkse ambassadeursdag. Helaas leidde COVD-19 er opnieuw toe dat veel van de geplande activiteiten voor de genoemde thema’s niet konden worden uitgevoerd. Travel trade viel als gevolg van de strenge inreisbeperkingen vanuit het buitenland opnieuw niet uit te voeren. Ook de MICE-markt konden we niet op de voorgestelde manier bewerken. Voor beide deelprojecten hebben we andere vormen, veelal online ingezet. De ambassadeursdag hebben we geannuleerd en in een online presentatie met kennisquiz opgezet.

Kastelen, historische buitenplaatsen landgoederen

In nauwe samenwerking met de Provincie Gelderland, Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL) en Achterhoek Toerisme, hebben we in december 2020 een visie uitgebracht voor innovatie, branding, productontwikkeling en marketing, voor de Gelderse verhaallijn kastelen, in de komende drie jaren. In 2021 zijn we gestart met de verdere uitwerking van de visie. Dat doen we in nauwe samenwerking met SKBL en Achterhoek Toerisme. In 2021 lag de focus op ‘onderzoek en dataontwikkeling’. We hebben hiervoor Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd ingehuurd die in de tweede helft van dit jaar audits hield bij 22 kastelen. Wij zorgden voor de begeleiding. Het eindrapport van die verkenning presenteerden we eind december aan de werkgroep en stuurgroep van het project. Begin 2022 gaan we aan de slag met de uitwerking van de adviezen.

Grenzeloze Toeristische Innovatie #2 – Interreg project

Grenzeloze Toeristische Innovatie is een samenwerking van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, Bureau Toerisme (Rivierenland), Marketing Oost, Euregio Gronau en Duitse toeristische marketingorganisaties. De focus ligt op de grensoverschrijdende samenwerking in de Duits-Nederlandse grensregio. De gezamenlijke activiteiten zijn gericht op het vergroten van het aantal gasten uit het buurland en het begeleiden van het digitaliseringsproces, big data en onderzoek, trainingen, netwerkbijeenkomsten en verschillende marketingactiviteiten onder de naam ‘Das andere Holland’. In 2021 hebben we door de beperkende coronamaatregelen niet het hele jaar door Duitse gasten kunnen ontvangen. Wel hebben we de (potentiële) bezoeker via website en socialmediakanalen van Das andere Holland warm gemaakt voor onze regio’s: in de zomer en in het najaar met de oproep om te komen en in de winter met inspiratie voor later. In het tweede halfjaar hebben veel pers- en influencerreizen en kidsreportertrips plaatsgevonden, waaronder een groot aantal uitgestelde reizen (uit 2020). Er zijn 17 online en offline publicaties verschenen. De focus lag bij de kidsvakanties op de herfstvakantie. Voor de andere doelgroepen waren de pijlen gericht op seizoensverlenging (fietsen, wandelen, cultuur en natuur) en het wildseizoen op de Veluwe. Met de campagne Buitenspelen heeft Das andere Holland zich gepositioneerd als aantrekkelijke en kindvriendelijke vakantieregio.

Bestemmingsmanagement 2021

De Provincie Gelderland stelde ook dit jaar gelden beschikbaar voor activiteiten voor het bestemmingsmanagement van onze regio’s. De activiteiten betroffen het gehele jaar 2021 en hadden betrekking op kennisontwikkeling, kennisdeling, advisering en productontwikkeling. We legden de focus op die zaken die aansluiten op onze eigen beleidsplannen en bovendien in de lijn liggen van de strategische visie van de Provincie Gelderland. Dankzij de uitvoering van deze activiteiten is de kennis van het Gelders toeristisch bedrijfsleven vergroot, gaven we invulling aan de Gelderse verhaallijnen en investeerden we in internationale marktbewerking. Het plan bestond uit drie onderdelen:

  1. Verkenning toekomstige propositie internationale marktbewerking
  2. Heroriëntatie MICE-markt
  3. Kennisverbetering Duitse markt

Steunmaatregel 4.3

Dit project had als doel toeristische ondernemers middels toekenning van kortingsvouchers te ondersteunen in de inkoop van onze marketingactiviteiten. Opdat wij daarmee ons marketingprogramma voor 2021 onverkort zouden kunnen uitvoeren. Partners die zwaar geraakt werden door de coronamaatregelen en daardoor beperktere financiële middelen hadden om deel te nemen aan onze marketingactiviteiten, kregen een kortingsvoucher. Dankzij deze subsidietoekenning konden wij het uitgekeerde bedrag aan kortingsvouchers bij de Provincie Gelderland declareren. Het project leverde een bijdrage aan:
– De ondersteuning van de Gelderse toeristische sector als gevolg van de getroffen maatregelen rondom Covid-19;
– Het op peil houden van de marketinginspanningen voor de Veluwe, de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen gedurende het jaar 2021;

Innovatie erfgoed WO2

Samen met Stichting WO2GLD en Erfgoed Gelderland hebben we in 2020  een projectvoorstel geschreven om  het WO2-erfgoed van Gelderland sterker te presenteren. Dat hebben we in 2020 voor subsidiëring ingediend bij het Mondriaanfonds, maar werd toen aangehouden. In december 2021 kregen we uiteindelijk groen licht en ontvingen we de subsidietoekenning. Doel van het project is nieuwe doelgroepen te bereiken met nieuwe, innovatieve producten. Ambitie is vijftien digitale hotspots te creëren en daar augmented reality in te zetten voor een bijzondere beleving. De hotspots verbinden we met elkaar via thematische WO2-verhaallijnen en interessante fiets- en wandelroutes. We bouwen een digitaal platform dat enerzijds dient als communicatiemiddel voor de bezoeker, maar dat anderzijds ook een inspiratiefunctie heeft voor alle WO2-erfgoedlocaties in Gelderland. De inbegrepen marketingcommunicatiecampagne benadert nieuwe doelgroepen die erfgoed willen beleven als een dagje uit. We stimuleren de bezoeker tot communicatie, zetten gamificatie in en leren van de reacties van het publiek. Het project zal in 2022 worden uitgevoerd.

Bezoekersmanagement

In 2021 hebben we opnieuw de drukteradar (vervolg van de monitor bezoekersdrukte) ingezet. Deze tool geeft aan de consument voor ongeveer 200 locaties inzicht in de drukte. Anders dan in 2020 hebben we voor het bepalen van de drukte per locatie gekozen voor een geautomatiseerde datastroom. Deze datastroom meet op basis van telefoongebruikers de drukte in een gebied. Hiermee is het mogelijk om een zeer accuraat en actueel beeld te krijgen van de drukte op een bepaalde plek.

Deze data gebruiken we niet alleen voor de drukteradar. Dezelfde data is voor veel van onze partners interessant voor allerlei andere doeleinden. Bijvoorbeeld om een indruk te krijgen de omvang van het winkelend publiek. Daarom ontwikkelden we in 2021 ook een dashboard waarin de data specifiek voor partners ontsloten wordt. In dit dashboard combineren we de data vervolgens ook met andere databronnen over bijvoorbeeld leefstijlen. Zo ontstaat voor partners een nog dieper inzicht in type bezoekers op hun bedrijf of in hun gemeente.

Icoon 2021 Veluwse attracties

Doel van dit project was het op de kaart zetten van de attracties van de Veluwe als een aantrekkelijk dagje uit. Daarmee de bezoekersintentie te verhogen ten behoeve van een voorspoedig herstel van de bedrijfsvoering van de attracties. Aanvullend was de ambitie Inwoners van Gelderland en nabijgelegen provincies te binden aan de attracties, trots te vergroten en een vergroting van de fanbase te bereiken. Centraal element was het 50-jarig bestaan van Apenheul. Met het ‘rad van de Veluwe’ kon iedere online bezoeker via een digitale draai een Veluwse attractie kiezen waar hij heen zou kunnen gaan.

Routebureau Veluwe

Het Routebureau Veluwe werkt samen met gemeenten, grondeigenaren, ondernemers, marketingorganisaties en anderen, aan de ontwikkeling, realisatie, beheer en promotie van recreatieve routenetwerken voor fietsers, wandelaars, ruiters en mountainbikers op de Veluwe. Net als in 2020 hebben we in 2021 van het Routebureau de opdracht gekregen voor promotie van de recreatieve routenetwerken. Bovendien konden we ook organisatorisch een structurele bijdrage aan het Bureau leveren door de inzet van 1fte ten behoeve van de praktisch uitvoerende werkzaamheden. Die inzet betrof activiteiten rondom huisstijl, bebording en informatiepanelen, vernieuwing van de online omgeving, routecontent, een wandelrouteplanner routeproducten en kaarten. We hebben het fietsrouteboekje uitgebracht en vrije publiciteit opgezocht via persreizen en persberichten.

Belevingsgebieden Veluwe

In 2021 hebben we twee projecten uitgevoerd, om de in 2020 verkende kansen voor elf belevings­gebieden verder uit te werken. Het ene project bestrijkt zes belevingsgebieden, het andere project nog eens vijf. Voor ieder gebied hebben we een gebiedsregisseur ingezet, die lokale partijen stimuleert concrete plannen te ontwikkelen en samenwerking met elkaar op te zoeken. Ieder plan sluit aan op het unieke karakter van dat belevingsgebied. Per gebied is een aansluitend werkatelier gehouden waarin men samen op zoek is gegaan naar een rode draad en opgave, die emblematisch is voor het betreffende belevingsgebied. Het geheel mondt uit in een totale investeringsagenda voor alle elf gebieden gezamenlijk. Bovendien hebben we een externe partij ingezet die een analyse en advies opstelt, voor een vernieuwde merkstrategie Veluwe met een sterkere plek voor de belevingsgebieden. Het ene project wordt afgerond in maart 2022, het andere in juni 2022. Financiering is mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland en VeluweOp1.

Veluwe database

De Veluwe Alliantie schetst in de ‘VeluweAgenda 2030’ haar uitgangspunten voor het uitdragen van de beste beleving van de Veluwe. Speerpunt hierin is dat frontofficemedewerkers het aanbod van de Veluwe kennen en kunnen uitdragen, met oog voor de gebiedsbrede belangen, zoals het behoud van de natuur. Een gezamenlijk, digitaal systeem dat hierin ondersteunt, is gewenst. VisitVeluwe kreeg de opdracht één centrale database van het volledige Veluwe-aanbod te bouwen, samen met medewerkers marketing en gastheerschap en te zorgen voor de regionale distributie hiervan. Dit om te bereiken dat het Veluws recreatief aanbod op één centrale, digitale plek beschikbaar komt en iedereen (medewerker, bewoner, bezoeker) hem kan raadplegen.
Het verzoek om tot een Veluwse database te komen kwam specifiek van de frontoffice- medewerkers. Helaas is er in 2021 beperkt gebruik gemaakt van de Veluwe database. VisitVeluwe heeft hierover regelmatig contact met hen gehad om tot verbetering te komen. Via nieuwsbrieven en inzet van social media is hieraan bovendien veel aandacht besteed. Het aantal maandelijkse bezoeken aan de Veluwe database bleef echter beperkt. Dit leidt ertoe dat het project in 2022 geen vervolg krijgt.

Hanzesteden

De samenwerking Hanzesteden verbindt negen Hanzesteden: Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. De steden trekken samen op en een stuk coördinatie en planvorming hiervoor ligt bij Marketingoost en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Hanzesteden vormen vandaag de dag, door hun authentieke karakter en hun historie, een aantrekkelijke en onderscheidende bestemming in Oost Nederland. Het doel is om de naamsbekendheid van de Hanzesteden als cultuurhistorische bestemming te vergroten en meer Belgische en Duitse bezoekers aan te trekken. 2021 werd helaas deels gekenmerkt door de coronapandemie waardoor we de voorgestelde communicatie-aanpak niet geheel konden of wilden uitvoeren. Wel hebben de voorbereidingen voor het Hanzejaar, dat in 2023 zal plaatsvinden, een grote vlucht genomen. Zo is het bidbook voor het Hanze jaar gereed gekomen en is een start gemaakt met het invullen van de programmering.

Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden

Ondanks de coronapandemie konden we wel stappen maken in het INTERREG-project over de Hanze. We hebben grensoverschrijdende kennisuitwisselingsbijeenkomsten kunnen organiseren voor stakeholders in het project. We hebben een nieuwe grensoverschrijdende fietsroute gemaakt van 450 kilometer lang, met daaraan gekoppeld een aantal zelfstandig te fietsen deellussen voor dagtrips, rondom de Hanzesteden. Van deze routeproducten hebben we een publicatie gemaakt op www.hanzestedenfietsroute.nl. Ook is er een fietsrouteboekje gemaakt en verspreid over de grensoverschrijdende fietsroute. Op basis van de route zijn we een promotiecampagne gestart, die heeft geresulteerd in een groot aantal betaalde én niet-betaalde publicaties.

Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen van muurschilderingen die vanaf het voorjaar van 2022 in alle Hanzesteden zullen verschijnen. Evenals met de opzet van 30 luisterverhalen, die aan de fietsroute gekoppeld worden. Zo creëren we een rijke beleving rondom de fietsroute. In de loop van 2022 moeten alle puzzelstukken samenvallen tot één mooi geheel.

Rheinland Xperiences

In dit project hebben we samengewerkt met 8 musea in Nederland en Duitsland, twee hogescholen, onze zuster-marketingorganisatie in Duitsland (Niederrhein Tourismus) en Erfgoed Gelderland. Doel was jongeren tussen de 14 en 22 jaar aan te sporen tot een bezoek aan de musea. De hogescholen ontwikkelden hiervoor een app (Sophia’s smuggling) met allerlei games en de marketingorganisaties verzorgden de vermarkting van de app. Hoewel het project formeel in 2020 was afgerond, kregen we de mogelijkheid in 2021 nog een impuls aan de publiciteit te geven. In juni stuurden wij nog een persbericht aan de regionale media, wat onder andere leidde tot een groot artikel in De Gelderlander.

Romeinen-netwerk

Unesco benoemde afgelopen zomer de Romeinse Limes tot Werelderfgoed. Dit maakt een gezamenlijke marketingcommunicatie zinvol. In 2021 hebben we daarom opnieuw energie gestoken, mede via het Gelderse Romeinen-netwerk, om te komen tot een Gelderse structurele samenwerking voor dit erfgoed van de Romeinen. We hebben verkenningen gedaan voor een samenwerking met Utrecht en Zuid-Holland, omdat deze provincies ook een rijk Romeins erfgoed kennen. Dat leidde helaas nog niet tot een structurele constructie. Door de hoeveelheid betrokken partijen is het moeizaam uniformiteit in aanpak te verkrijgen en loopt ook de organisatie van de financiering traag.

European route of Industrial Heritage

Samen met de stichting Industriecultuur Nederland voeren wij een project uit om meer bekendheid te geven aan het Industrieel erfgoed in de Euregio (Gelderland, Overijssel en aangrenzend Duitsland). 23 Locaties worden door ons voorzien van een ‘Spannende Geschiedenis’-locatie, met een audiovisuele presentatie, een informatiezuil en een vermelding op een speciaal in te richten website. In 2021 hebben we praktische gesprekken gevoerd met locaties om de historische input te verzamelen, we hebben informatiepanelen laten ontwerpen en een geluidsstudio geïnstrueerd hoe de luisterverhalen op te zetten. Ook hebben we een werkstructuur opgezet voor de realisering van die locaties in het Duitse deel van het gebied. Het project loopt tot en met juni 2022.

Wandelnetwerken

In 2021 hebben we vier wandelnetwerken – in de gemeenten Druten, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar – opgeleverd. Dit konden wij doen dankzij financiering door deze vier gemeenten en de Provincie Gelderland. In de gemeente Zevenaar konden we ruim 230 kilometer aan paden bewegwijzeren en rondgaande ommetjes in de routering betrekken, de drie andere gemeenten kregen elk een netwerk van zo’n 40 kilometer, inclusief bewegwijzerde ommetjes. Behalve fysieke markeringen zorgden we ook voor een online presentatie, inclusief routeplanner. Bovendien verscheen er van ieder lokaal netwerk een gedrukte wandelkaart. De presentatie van het geheel was bij Kasteel Doornenburg op 20 september. Samen met de Groene Metropoolregio zetten we een traject uit om het netwerk in de komende jaren te verbreden tot een regiodekkend geheel.

Upgrade fietsnetwerk

Alle ruim 360 informatiepanelen van het regionale fietsnetwerk hebben we in 2021 voorzien van een nieuwe routekaart, een geüpdate tekst en een nieuwe vormgeving. Bovendien hebben we knelpunten in het netwerk opgelost door ter plekke nieuwe routebebording aan te brengen. Ook hebben we gezorgd dat de gemeente Druten nu integraal onderdeel uitmaakt van het routenetwerk Arnhem Nijmegen. Voorts hebben we de online presentatie van het netwerk en de routes herzien, inclusief een vernieuwde fietsrouteplanner. Tot slot hebben we tien TOP-routes uitgebracht die bezoekers en inwoners van de regio thematisch langs de highlights van het gebied voeren. De routes zijn in drie taalversies (NL, DE, EN) uitgebracht, zowel in gedrukte vorm als online. De uitvoering van dit project was mogelijk dankzij financiële ondersteuning door de Provincie Gelderland, alle gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen en het Routebureau Arnhem Nijmegen.

Airborne Regio

Gemeente Ede heeft ons, namens de Airborne region, opdracht gegeven voor het digitaal ontsluiten en vermarkten van (bestaande) routes over de Slag om Arnhem /WOII geschiedenis, alsmede het aantakken van de Airborne region aan de hoofdroute (Hiking Trail) van Liberation Route Europe. Dit met het doel de geschiedenis van de Slag om Arnhem beter beleefbaar en zichtbaar te maken. We zorgden voor een online presentatie van vier wandelroutes, met daarbij een groot achtergrondverhaal over de Slag om Arnhem. Als medium kozen we voor bezoekdebetuwe.nl, visitarnhem.com en visitveluwe.nl. Bovendien brachten we een minimap met kaart en achtergrondverhalen uit, in vijf taalversies.

Landgoedfestival

Na de annulering van dit festival in 2020, kon het Landgoedfestival in 2021 gelukkig wel doorgaan, zij het in een afgeslankte vorm. In vier gemeenten aan de Veluwezoom werden bijzondere theatervoorstellingen, binnen de bijzondere karakters van de locaties, gehouden op vijf landgoedlocaties, in Rheden, Arnhem, Wageningen en in Renkum. Het oorspronkelijk geplande side-programma moest wegens corona worden geannuleerd. Wij zorgden voor de marketingcommunicatie van het festival.

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn